AOR

מבוא לדיני מיסים והכנסות חייבות במס

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

ספר חובה לכל רואה-חשבון, יועץ-מס, עו"ד וסטודנט.

ספר בסיסי ומקצועי בדיני מיסים.

הספר נכתב ע"י עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל בשפה פשוטה וקולחת, וכולל נושאים "בסיסיים", מבוא לדיני מיסים, ויחד עם זאת, נושאים יותר מתקדמים בסוגיית "מיסוי" ההכנסות לפי פקודת מס הכנסה.

הספר מיועד בראש ובראשונה לאנשי המקצוע (רואי-חשבון, יועצי-מס, עורכי-דין),
אך גם יכול להיות לעזר רב מאוד לסטודנטים למשפטים / ראיית חשבון / ייעוץ מס.

הספר כולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 • מבוא לדיני מיסים, עקרון חוקיות המס, מטרות דיני המס, עקרונות יסוד במיסוי.
 • "בסיס המס" מול "שיעור המס", הגדרות: "מס", "אגרה", "מחיר".
 • פרשנות דיני המס.
 • "תכנון מס", הימנעות מ"תאונות מס", "עסקה מלאכותית".
 • "מקור" החיוב במס הכנסה, סעיף 2 רישא.
 • הגדרות: "הכנסה", "הכנסה חייבת".
 • סוגיית ה"תושבות" (בהרחבה) - מי נחשב ל"תושב ישראל"? "תושב חוץ"?
 • מבחני "מרכז חיים" (חקיקה / פסיקה / פרקטיקה).
 • פיצול "התא המשפחתי" (בן-זוג אחד "תושב ישראל" ואחר - לא "תושב ישראל").
 • "שיטת המקורות".
 • הבחנה בין "הוני" ל"פירותי".
 • אימתי "מכירה ביריד" יכולה להיות פטורה ממס?
 • "הכנסה מעסק" - אימתי?
 • תורת "כפל הכובעים".
 • "הכנסה אינטגראלית", "עסקת אקראי", "עסק אקראי".
 • מיסוי "פיצויים" - מה דין ה"פיצוי"?
 • סעיף 2(2) לפקודה - "הכנסת עבודה", "טובת הנאה" לעובדים.
 • סעיפים 2(4), 2(5) ו- 2(6) לפקודה.
 • מיסוי "שיפורים במושכר" - הלכה למעשה.
 • מיסוי הכנסה מ"שכר דירה" (השכרת דירות בישראל / השכרת נדל"ן בחו"ל).
 • סעיף 2(10) לפקודה - רווח מ"מקור אחר".
 • שינויי ייעוד - הכנסה רעיונית, "הוצאה רעיונית", סעיף 3(ט) לפקודה, "עסקאות חליפין".
 • ועוד... ועוד... ועוד....


להורדת "תוכן העניינים" - לחץ כאן.


להורדת "פרק לדוגמא" - לחץ כאן.


מחירו של הספר רק 298 ש"ח (כולל מע"מ ומשלוח)

לרכישה בכרטיס אשראי - לחץ כאן והספר בדרך אלייך!

ניתן לשלוח שיק לת.ד. 2500, חיפה 31024, לפקודת: איילת אור בע"מ.

ניתן לרכוש בטלפון: 04-8507548