AOR

הירשם בחינם לקבלת "עדכוני מיסים" :

היערכות במיסים

סוף 2011 – תחילת 2012

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

ספר במיסים העוסק בהיערכות מבחינת דיני המס, לרבות תכנוני מס ו"טיפים" במיסוי - לקראת סוף שנת המס 2011 ותחילת שנת המס 2012.

הספר כולל גם "תזכורות מס" לשנת 2012!

הספר כתוב בשפה פשוטה, ברורה וקולחת.

הספר מיועד ל: רו"ח, יועצי-מס, עו"ד, מנה"ח, חשבים, חשבי-שכר, מנהלי-כספים, בעלי-עסקים, מנהלים בכירים ועוד.

להורדת "תוכן העניינים" - לחץ כאן.


בין הנושאים הכלולים בספר:

 • "תכנון מס חייב בדיווח" - מתי מדווחים? בגין מה יש לדווח?
 • פטור ממס למלגות - המדריך המלא (כולל: מס הכנסה וביטוח לאומי).
 • תיקון 178 לפקודה - טופסי 856 ו- 126 בשנת 2012, בגין כל 4 חודשים!!!
 • תיקון 41 לחוק מע"מ - דיווח "על בסיס מזומן" - יישום בפרקטיקה!
 • מערכת הנדל"ן באתר רשות המיסים.
 • אימתי "מענקי פרישה" יחוייב ב- 20% מס בלבד.
 • הכרה ב"הוצאות אש"ל" (בעקבות בג"ץ "ענת ארז").
 • "תכנוני מס" לסגירת יתרות חובה של בעלי מניות.
 • חובת הדיווח המפורט למע"מ – לקראת שנת 2012 - הלכה למעשה!
 • שווי השימוש ברכב – בשנת 2012.
 • קביעת הוראות ניהול ספרים שיחולו על העסק בשנת המס 2012.
 • חישוב מס "מאוחד" או "נפרד" – בעקבות הפסיקה החדשה.
 • חובת הגשת דוח שנתי (והפטורים), לרבות דוח שנתי מקוון.
 • מועד "אירוע המס".
 • הפחתת שיעורי-המס ותכנוני מס בהקשר לכך.
 • מדרגות מס עדכניות במס הכנסה וביטוח לאומי.
 • דמי ביטוח לאומי - ה"תקרה" בשנים 2012 ואילך.
 • ספירות מלאי – הלכה למעשה.
 • חובת שמירת מערכת החשבונות וחובת ניהול חשבונות כפולה.
 • שיקולי ההתאגדות העסקית ושינוי מבנה עסקי, לרבות: "שותפות", "שותפות מוגבלת".
 • ריכוז ה"שיקולים" בהעברת פעילות מ"יחיד" ל"חברה".
 • "חברה משפחתית" - "תכנוני מס" בנושא זה, לרבות פסיקה עדכנית.
 • נקודות זיכוי עדכניות לילדים - החל מ- 1/1/12 (תיקון 170 לפקודה).
 • נקודות זיכוי ל"תושב חוזר" (תיקון 182 לפקודה).
 • "תזכורות מס" (לפי חודשים) - לשנת 2012.
 • אימתי "הוצאה רעיונית" תהיה מוכרת במס הכנסה?
 • ועוד.... ועוד....ועוד....
elad@aor.co.il © כל הזכויות שמורות, איילת אור בע"מ ו/או עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל.
עיצוב: אורית וידרמן