AOR

הירשם בחינם לקבלת "עדכוני מיסים" :

היערכות במיסים

סוף 2012 – תחילת 2013

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטלספר במיסים העוסק בהיערכות מבחינת דיני המס, לרבות תכנוני מס ו"טיפים" במיסוי - לקראת סוף שנת המס 2012 ותחילת שנת המס 2013.

הספר כולל הרחבה בנושא "מועד אירוע המס", ומועד הוצאת החשבונית, הן מבחינת מס הכנסה והן מבחינת מס ערך מוסף ו"הוראות ניהול ספרים" (הפרקטיקה).

הספר כולל הרחבה בנושא "מיסוי התא המשפחתי" ו"תכנוני מס" בנושא "חישוב מאוחד/נפרד" (לרבות ניתוח מעמיק של האפשרויות הקיימות ל"הפרדת עסקים" וכן ל"חישוב נפרד" בעסק משותף של בני-הזוג).

הספר כולל הרחבה בכל ה"רפורמות" שנערכו בשנים האחרונות במס ערך מוסף.

הספר כולל גם "תזכורות מס" לשנת 2013!

הספר כתוב בשפה פשוטה, ברורה וקולחת.

הספר מיועד ל: רו"ח, יועצי-מס, עו"ד, מנה"ח, חשבים, חשבי-שכר, מנהלי-כספים, בעלי-עסקים, מנהלים בכירים ועוד.

להורדת "תוכן העניינים" - לחץ כאן.


בין הנושאים הכלולים בספר:

 • מדרגות מס הכנסה לשנים 2012 ו- 2013.
 • "מס על הכנסות גבוהות", מס חברות ודיבידנד, דמי ביטוח לאומי - שכירים.
 • מועד "אירוע המס", בסיס "מזומן" / "מצטבר", שינוי שיטה, הוראת ביצוע 8/2012.
 • מועד "החיוב במס" (מע"מ): מכר טובין, קונסיגנציה, עסקאות מקרקעין ועוד.
 • תיקונים 41 ו- 42 לחוק מע"מ.
 • תקנה 6ו', תקנה 7 - תקנות מע"מ.
 • דחיית הכנסות והקדמת הוצאות - תכנון מס.
 • חישוב מאוחד-נפרד, "תלות" במקורות ההכנסה, התפתחות הפסיקה בנושא זה, "חזקה" חלוטה?, מסקנות מעשיות מהפסיקה בנושא מאוחד/נפרד.
 • הנחיות לפקידי השומה בעקבות "הלכת מלכיאלי"
 • "חישוב נפרד" חלקי.
 • ספירות מלאי, "מלאי" מול "מצאי", נוהל עריכת "מפקד המצאי", רשימת המלאי.
 • רשימת יתרות לקוחות וספקים.
 • חובת הגשת דוח שנתי, חובת הגשת דוח שנתי מקוון.
 • תיקון 178 לפקודה - טופסי 856 ו- 126 (בגין כל 4 חודשים).
 • חובת הגשת טופס 6111.
 • הסדרי אורכות להגשת הדוחות למס הכנסה.
 • תכנון מס החייב בדיווח.
 • חשבוניות מס שהוקצו מראש.
 • חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2013.
 •  חובת רישום מס' הרישום של הלקוח במע"מ.
 • מועד הגשת הדיווח המפורט למע"מ.
 • קביעת הוראות ניהול ספרים לשנת 2013, שלבי בדיקת ההוראות החלות על העסק.
 • ה"תוספות" להוראות ניהול ספרים", חובת ניהול חשבונות כפולה.
 • שמירת מערכת החשבונות.
 • שווי רכב לשנת 2013, רישום מד הק"מ. 
 • שיקולי ההתאגדות העסקית, שינוי המבנה העסקי.
 • שותפות, מ"שותפות" ל"חברה", "שותפות מוגבלת".
 • "חברה משפחתית" - הלכה למעשה.
 • "יחיד או חברה".
 • ביטוח לאומי - "עצמאי".
 • השכרת דירות מגורים בישראל, חוק הפטור, סעיף 122 לפקודה (10%), השכרת נכס מקרקעין בחו"ל.
 • תזכורות מס לשנת 2013 (מחולק לפי חודשים).


elad@aor.co.il © כל הזכויות שמורות, איילת אור בע"מ ו/או עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל.
עיצוב: אורית וידרמן