AOR

היערכות במיסים

סוף 2013 – תחילת 2014

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטלספר במיסים העוסק בהיערכות מבחינת דיני המס, לרבות תכנוני מס ו"טיפים" במיסוי - לקראת סוף שנת המס 2013 ותחילת שנת המס 2014.

הספר היחיד הכולל התייחסות ל"רפורמה" של חוק ההסדרים 2013-2014: תיקון 197 לפקודת מס הכנסה.

הספר כולל מידע רב בנוגע לשינויים בשיעורי המס בשנת 2014, שיקולי "כדאיות" לבעלי-שליטה, רפורמת החברות המשפחתיות ועוד ועוד.

בספר ישנה הרחבה בנושא "מועד אירוע המס", ומועד הוצאת החשבונית, הן מבחינת מס הכנסה והן מבחינת מס ערך מוסף ו"הוראות ניהול ספרים" (הפרקטיקה).

הספר כולל הרחבה בנושא "מיסוי התא המשפחתי" ו"תכנוני מס" בנושא "חישוב מאוחד/נפרד" (לרבות ניתוח מעמיק של האפשרויות הקיימות ל"הפרדת עסקים" וכן ל"חישוב נפרד" בעסק משותף של בני-הזוג). הספר כולל גם התייחסות להנחיות חדשות בנושא הליכי גבייה ואכיפה ברשות המיסים בעקבות שינויי הפסיקה בנושא זה.

הספר כולל הרחבה בכל ה"רפורמות" שנערכו בשנים האחרונות במס ערך מוסף.

הספר כולל התייחסות לכל השינויים מבחינת חוק מע"מ שייכנסו לתוקף ב- 1/1/14.

הספר כולל גם "תזכורות מס" לשנת 2014!

הספר כתוב בשפה פשוטה, ברורה וקולחת.

הספר מיועד ל: רו"ח, יועצי-מס, עו"ד, מנה"ח, חשבים, חשבי-שכר, מנהלי-כספים, בעלי-עסקים, מנהלים בכירים ועוד.

להורדת "תוכן העניינים" - לחץ כאן.

להורדת "פרק לדוגמא" - לחץ כאן.


בין הנושאים הכלולים בספר:

 • מדרגות מס הכנסה לשנים 2013 ו- 2014 (לאחר תיקון 197).
 • שיקולי כדאיות ל"בעלי שליטה" - משכורת או דיבידנד?
 • "מס על הכנסות גבוהות", מס חברות ודיבידנד, דמי ביטוח לאומי - שכירים.
 • הכנסות מהימורים, הגרלות או פרסים (מ- 1/1/14).
 • שינויים בנקודות זיכוי לבוגרי תואר אקדמי, החל מ- 1/1/14.
 • שינויים בהוראות קיזוזי הפסדים מני"ע (תיקון 197).
 • ה"רפורמה" המקיפה ב"חברות המשפחתיות".
 • "פעולה" חייבת בדיווח ("תכנון מס חייב בדיווח") - הוראות חדשות.
 • תקרת "עוסק פטור" החל מ- 1/1/14.
 • חובת רישום מס' הרישום של הלקוח - החל מ- 1/1/14.
 • חובת דיווח מפורט למע"מ בשנת 2014.
 • מועד הגשת הדיווח המפורט למע"מ, החל מ- 1/1/14 (שינויים משמעותיים).
 • מועד "אירוע המס", בסיס "מזומן/מצטבר", שינוי שיטה, הוראת ביצוע 8/2012.
 • מועד "החיוב במס" (מע"מ): מכר טובין, קונסיגנציה, עסקאות מקרקעין ועוד.
 • תיקונים 41 ו- 42 לחוק מע"מ.
 • תקנה 6ו', תקנה 7 - תקנות מע"מ.
 • דחיית הכנסות והקדמת הוצאות - בעקבות תיקון 197 לפקודה (חוק ההסדרים 2013).
 • חישוב מאוחד-נפרד, "תלות" במקורות ההכנסה, התפתחות הפסיקה בנושא זה, "חזקה" חלוטה?, מסקנות מעשיות מהפסיקה בנושא מאוחד/נפרד.
 • הליכי שומה וגביה ברשות המיסים - בעקבות "הלכת מלכיאלי" (הנחיות חדשות).
 • "חישוב נפרד" חלקי - ס' 66(ה).
 • ספירות מלאי, "מלאי" מול "מצאי", נוהל עריכת "מפקד המצאי", רשימת המלאי.
 • רשימת יתרות לקוחות וספקים ביום 31/12/13.
 • חובת הגשת דוח שנתי, חובת הגשת דוח שנתי מקוון.
 • חובת הגשת טופס 6111.
 • הסדרי אורכות להגשת הדוחות למס הכנסה.
 • חשבוניות מס שהוקצו מראש, החל מ- 1/1/17.
 • קביעת הוראות ניהול ספרים לשנת 2014, שלבי בדיקת ההוראות החלות על העסק.
 • ה"תוספות" להוראות ניהול ספרים", חובת ניהול חשבונות כפולה.
 • שמירת מערכת החשבונות.
 • הוראות חדשות בנוגע ל"שמירת מסמכים סרוקים" - החל מ- 1/1/13.
 • שווי רכב לשנת 2014, רישום מד הק"מ. 
 • שיקולי ההתאגדות העסקית, שינוי המבנה העסקי.
 • שותפות, מ"שותפות" ל"חברה", "שותפות מוגבלת".
 • "יחיד או חברה".
 • ביטוח לאומי - "עצמאי".
 • השכרת דירות מגורים בישראל, חוק הפטור, סעיף 122 לפקודה (10%), השכרת נכס מקרקעין בחו"ל.
 • תזכורות מס לשנת 2014 (מחולק לפי חודשים).

מחירו של הספר: רק 296 ש"ח + מע"מ (349 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח).

מי שרכש את המהדורה של שנה קודמת, יוכל לרכוש ספר זה
במחיר מוזל: רק 233 ש"ח + מע"מ (275 ש"ח כולל מע"מ ומשלוח)

לרכישת הספר בכרטיס אשראי - לחץ כאן והספר בדרך אלייך!

מי שרכש את המהדורה של שנה קודמת - נא ללחוץ כאן והספר בדרך אלייך!


ניתן גם לשלוח שיק לפקודת איילת אור בע"מ ל: ת.ד. 2500 חיפה
או לרכוש בטלפון: 04-8507548