AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
הכנת תוכנית עסקית - הפרקטיקהעסקים28/6/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זוג או פרד – היבטי מיסוי בנישואין ובגירושיןמיסים28/6/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוזי הפסדים בדיני המס – הלכה למעשהמיסים28/6/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מרום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קביעת יחסי עובד-מעביד וסיווג ההתקשרותדיני עבודה28/6/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי חדלות פירעון – השלכות על חובות המס – הלכה למעשהמיסים20/7/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הפרקטיקה של עבירות המסמיסים20/7/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד עמית בר-טוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי זכויות בניה ותכנוני מס ייחודייםמיסים, מקרקעין20/7/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה ובניה עצמית - הפרקטיקהמקרקעין20/7/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הליכי שומה במיסוי מקרקעין והיבטי מע"מ במכירת מקרקעין מיסים, מקרקעין 26/7/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, עו"ד קרן מרציאנו680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה במיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין26/7/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ במכירת מקרקעיןמיסים, מקרקעין26/7/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: חמי"ז, חנ"ז ועמדות חייבות בדיווח מיסים 26/7/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גלעד מירום680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חמי"ז וחנ"ז - הלכה למעשהמיסים26/7/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עמדות חייבות בדיווח בתחום מיסוי חברות - סקירהמיסים26/7/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי רווחי הון - סוגיות מהפרקטיקהמיסים24/8/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינוי מבנה בעסקים - היבטי מס הכנסה  ומיסוי מקרקעיןמיסים24/8/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פירוק מרצון של חברותתאגידים24/8/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד רועי וינברגר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שיווק, מיתוג וניהול דיגיטלי למשרדי רואי-חשבון ויועצי-מסעסקים24/8/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
גב' אביבית שוורץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: בקרות פיננסיות לעסקים ומגמות בשוק ההון והשקעות פיננסיות  עסקים7/9/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי, מר מיקי קבליס680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוניעסקים7/9/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שוק ההון והשקעות פיננסיות – מגמות ועדכוניםעסקים7/9/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
מר מיקי קבליס 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי דירות מגורים והתא-המשפחתי מיסים, מקרקעין 7/9/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, רו"ח ציקי קוטלר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המס במכירת דירות מגורים – מס שבח ומס רכישהמיסים, מקרקעין7/9/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מס במסגרת פירוד התא המשפחתימיסים, מקרקעין7/9/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח ציקי קוטלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דגשים במיסוי התחדשות עירונית – עסקאות תמ"א ופינוי בינוימיסים, מקרקעין21/9/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי תמ"א ופינוי בינוי - התנגשות אינטרסים בין הדיירים ליזמים והקבלןמקרקעין21/9/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיתוי ההכרה בחובות אבודים והפסדי הון – סוגיות חשובות מהפרקטיקהמיסים21/9/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי עסקאות אקראי – מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעיןמיסים21/9/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גביית חובות מע"מ ומס הכנסה מבעלי המניות – התיאוריה והפרקטיקהמיסים20/10/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים20/10/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין20/10/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אייל מידני 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמת חברות – היבטים משפטייםתאגידים20/10/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד רועי וינברגר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנה וניהול של תזרים מזומנים – הלכה למעשהעסקים26/10/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קריפטו (מטבעות דיגיטליים) – סוגיות מהפרקטיקהמיסים26/10/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות ותאגידים שקופיםמיסים26/10/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סיום העסקה של נשים בהריון - הפרקטיקהדיני עבודה26/10/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברת ארנק, חברה משפחתית וחברת ביתמיסים21/11/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי תאגידים – סוגיות מהפרקטיקה ועדכוני חקיקה ופסיקהמיסים, תאגידים21/11/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה"ב וקריאת דוחות מס אמריקאייםמיסים21/11/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הטבות מס למפעל מועדףמיסים21/11/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מחדר החקירות של רשויות המס וחילופי מידע בינלאומיים מיסים28/11/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסיםמיסים28/11/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חילופי מידע בין רשויות המס (במישור הבינלאומי) מיסים28/11/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס עסקים (מימון המונים והצלחה עסקית) עסקים28/11/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק, רו"ח אייל דרורי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מימון המונים – היבטים משפטייםעסקים28/11/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אלעד רשטיק 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מהו גריט ואיך הוא משפיע על ההצלחה שלנועסקים28/11/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אייל דרורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: הקמת חברות זרות תאגידים12/12/22
14:00-16:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, רו"ח אלון אהרונוף680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמת חברה קשורה מחוץ לישראל – מה צריך לקחת בחשבון? תאגידים12/12/22
14:00-15:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמה ומיסוי של חברות בארה"בתאגידים12/12/22
15:30-16:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס ערך מוסף מיסים12/12/22
16:45-19:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד קרן מרציאנו680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה במע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"ממיסים12/12/22
16:45-18:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מהפרקטיקה בניכוי מס תשומותמיסים12/12/22
18:15-19:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: קיזוזי הפסדים וזיכוי מס זר מיסים27/12/22
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיזוז הפסדים בישראל ובחו"למיסים27/12/22
9:00-10:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכוי מסי חוץמיסים27/12/22
10:45-12:15
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מס רכישה ופטורים במיסוי מקרקעין מיסים, מקרקעין 27/12/22
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) סיימון יניב680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה – המדריך המלאמיסים, מקרקעין27/12/22
13:00-14:30
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פטורים במיסוי מקרקעין – סקירה מקיפהמיסים, מקרקעין27/12/22
14:45-16:00
בזום
(השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.