AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס הכשרת מייצגים מומחים בפתיחה והקמה של עסקים קטנים ובינונייםמיסים, עסקים20/4/21
10:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי, רו"ח יוליה לוי, רו"ח אוריאל וקסלר1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
פתיחת עסקים ברשויות המס – שיקולי ההתאגדות והפרקטיקה (עוסק פטור/מורשה, יחיד או חברה, חברה משפחתית, חברת בית, חברת ארנק וכו') מיסים, עסקים20/4/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוני עסקים20/4/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנון עסקי, תוכנית עסקית ותזרים מזומנים – הפער שבין ניהול החשבונות למוסדות לניהול תזרים המזומנים והתוכנית העסקיתעסקים20/4/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי בינלאומי ונאמנויותמיסים27/4/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד ורו"ח גיא חן, ד"ר אריה ליבוביץ עו"ד1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
 תושבות במס הכנסה, מקום הפקת ההכנסה, זיכוי ממס זר ומילוי טפסי 150 ונספח ד' – הלכה למעשהמיסים27/4/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח יהושע חבר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 חברה נשלטת זרה, חברת משלח יד זרה, ושליטה וניהול מישראל – המדריך המלא מיסים27/4/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 אמנות מס – המדריך המלאמיסים27/4/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ד"ר אריה ליבוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 נאמנויות בדיני המס – המדריך המלאמיסים27/4/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ד"ר אריה ליבוביץ340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בדיני עבודה למייצגיםדיני עבודה18/5/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה – סקירה ויישוםדיני עבודה18/5/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודהדיני עבודה18/5/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה – יישום מעשידיני עבודה18/5/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הגנת הפרטיות במקום העבודה (מצלמות נסתרות, איכון טלפונים, מיילים, האזנה, פוליגרף וכו')דיני עבודה18/5/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יום עיון לחשבי שכר (מכללת די.בי.איי)מיסים, דיני עבודה, ביטוח לאומי 23/5/21
8:45-15:30
רח' לאונרדו דה ויצ'י 13, תל-אביב
 רו"ח דוד בן-הרויהלמנויים בלבדלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי בינלאומי וחוק עידוד השקעות הוןמיסים  25/5/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכונים מהפרקטיקה במיסוי בינלאומימיסים25/5/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון – המדריך המלאמיסים25/5/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין  25/5/21
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעיןמיסים, מקרקעין25/5/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה, תמ"א 38, פינוי-בינוי ואופציות במקרקעין – היבטי מיסוימיסים, מקרקעין25/5/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי למייצגיםביטוח לאומי22/6/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד יפית מנגל, עו"ד יהושע בלנגה, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הליכי שומה וביקורת ניכויים בביטוח לאומיביטוח לאומי22/6/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד יפית מנגל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא לחוק הביטוח הלאומי – מבנה המוסד, עקרונות החוק, מטרות, הגדרות בסיסיות, סקירת סוגי הקצבאות והחבויות לפי החוקביטוח לאומי22/6/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד יהושע בלנגה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגי המבוטחים ומעמד המבוטחים בביטוח לאומיביטוח לאומי22/6/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דמי ביטוח לאומי ופטורים מתשלום דמי ביטוח – סקירה מקיפה לפי סוגי המבוטחים ומעמדםביטוח לאומי22/6/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הפרוצדורות בפקודת מס הכנסה ובחוק מס ערך מוסףמיסים29/6/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן, מר אלי אסדו - יועץ מס, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הליכי שומה, השגה וערעור בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"ממיסים29/6/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מערכת שע"מ – חידושים ועדכוניםמיסים29/6/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אלי אסדו - יועץ מס340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי וגביה במצבים של קשיי תזרים מזומנים והליכי חדלות פירעוןמיסים29/6/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הצהרות הון – המדריך המלאמיסים29/6/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי תאגידיםמיסים20/7/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד (רו"ח) גיא חן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
יחיד או חברה, מיסוי חברות, חברות אחזקות, דיבידנד כפוי, דיבידנד מרווחי שערוך ועודמיסים20/7/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק – המדריך המלאמיסים20/7/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שותפויות, קרן להשקעות במקרקעין, קיבוצים ועוד – היבטי מיסוימיסים20/7/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה בפקודת מס הכנסה – המדריך המלאמיסים20/7/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין27/7/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד שי ארז1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
חוק מיסוי מקרקעין – חישוב מס השבח (הגדרות חשובות, זכות במקרקעין, יום ושווי רכישה/מכירה, שיעורי המס, הניכויים המותרים, פחת וכו') מיסים, מקרקעין27/7/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מכירת דירות מגורים – סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין וחישובי המסמיסים, מקרקעין27/7/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה – סקירה מקיפהמיסים, מקרקעין27/7/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי הפרוצדורה בחוק מיסוי מקרקעין – הצהרות, דיווחים, שומה, השגה, ערר וערעורמיסים, מקרקעין27/7/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוצאות מוכרותמיסים24/8/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
ניכוי הוצאות – מבוא, אסמכתאות נדרשות, הוצאות פירותיות והוניות, טרום עסקיות, הוצ' מעורבות וכו'מיסים24/8/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – הוצ' משפטיות, הוצ' לעובדים, הפרשות חשבונאיות, הוצ' פרסום, הוצ' רעיוניות, הוצאות מימון מיסים24/8/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – חובות אבודים, תיקונים או השבחה, ניכוי הוצאות מסוימות וכו'מיסים24/8/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – הוצ' השתלמות, תשלומי שוחד, הוצ' פחת, הוצ' רכב, הוצאות עודפות, ניכויים אישיים ועודמיסים24/8/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בביטוח לאומי - גמלאות וסוגיות מיוחדות ביטוח לאומי14/9/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד אסף מסדה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
גמלת זקנה, שאירים, אבטלה ופש"ר בביטוח לאומיביטוח לאומי14/9/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת נפגעי תאונות עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ונכות כללית (ביטוח לאומי) – סקירה מקיפה ביטוח לאומי14/9/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת מילואים וגמלת אמהות בביטוח לאומי (דמי לידה, מענק לידה, שמירת היריון)ביטוח לאומי14/9/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי – תושבות לצרכי הביטוח הלאומי – רילוקיישן וחזרה לישראלביטוח לאומי14/9/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי אמריקאימיסים30/9/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי, רו"ח אלון אהרונוף1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
המדריך להשקעות בארה"ב – היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"במיסים30/9/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמה ומיסוי של תאגידים בארה"ב – סקירה מקיפהמיסים30/9/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת הדין המס האמריקאי החל על יחידים (אזרחי ארה"ב ושאינם אזרחים) מיסים30/9/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קריאת דוח מס אמריקאי – המדריך לרו"ח ישראלימיסים30/9/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
רו"ח אלון אהרונוף340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עבירות מסמיסים19/10/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר, עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
אחריות פלילית של מייצגים בעבירות מס וחקירות מייצגיםמיסים19/10/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן זרקו זמיר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת עבירות המס בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעיןמיסים19/10/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סלי אילון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חיפוש וחקירה בעסק ע"י רשויות המס – עשה ואל תעשהמיסים19/10/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק איסור הלבנת הון – המדריך המלאמיסים19/10/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אורי גולדמן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה - התנהלות מול משרד הכלכלה - עיצומים והיתריםדיני עבודה26/10/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד אסף מסדה680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיצומים כספיים בדיני עבודה – סקירה מקיפה ודרכיי ההתגוננותדיני עבודה26/10/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קבלת היתרים מראש ממשרד העבודה – פיטורי נשים בהיריון, העסקה בשעות נוספות, העסקת בני נוער וכו' – הלכה למעשהדיני עבודה26/10/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין  26/10/21
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
 עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים – המדריך השלםמיסים, מקרקעין26/10/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הממשקים שבין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסהמיסים, מקרקעין26/10/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי היחידמיסים16/11/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד שי ארז, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה – הלכה למעשהמיסים16/11/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין – בארץ ובחו"ל – סקירה מקיפהמיסים16/11/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיית התושבות והטבות לעולים חדשים ותושבים חוזריםמיסים16/11/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פריסת הכנסות, מיסוי התא המשפחתי, מיסוי לאחר פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה במיסוי היחידמיסים16/11/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי פרישהמיסים, פנסיה23/11/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
מיסוי מענקי פרישה מעבודה – בחירת המסלול האופטימאלימיסים, פנסיה23/11/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשהמיסים, פנסיה23/11/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועודמיסים, פנסיה23/11/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקהמיסים, פנסיה23/11/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס קיזוזי הפסדים וניכוי מס במקורמיסים21/12/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד משה גבע1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
קיזוזי הפסדים – המדריך המלאמיסים21/12/21
9:00-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס במקור – המדריך המלאמיסים21/12/21
13:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד משה גבע680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
יום עיון לחשבי שכר (מכללת די.בי.איי)מיסים, דיני עבודה, ביטוח לאומי 26/12/21
8:45-15:30
רח' לאונרדו דה ויצ'י 13, תל-אביב
 רו"ח דוד בן-הרויהלמנויים בלבדלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול פנקסים וחוק צמצום השימוש במזומןמיסים28/12/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד ורו"ח מיכאל אזולאי, עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן, עו"ד ורו"ח גיא בר און1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הוראות ניהול פנקסים – מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועודמיסים28/12/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים – ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר, סקירת התוספות ועודמיסים28/12/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציותמיסים28/12/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קובי כהן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום השימוש במזומן – הלכה למעשהמיסים28/12/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.