AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס סוגיות מתקדמות במיסיםמיסים30/4/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון, רו"ח אלון אהרונוף, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התדריכים הכלכליים החדשים ודרך בניית השומה לפי מיטב השפיטה וההתמודדות איתה מיסים30/4/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כניסה ויציאה של שותפים ובעלי מניות בעסק - היבטי מיסוי ופרקטיקה מיסים30/4/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי אמריקאי - הדין החל על תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית מיסים30/4/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השקעות נדל"ן של ישראלים מחוץ לישראל מיסים30/4/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מקיף בדיני עבודהדיני עבודה21/5/19
18/6/19
23/7/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה, עו"ד רם גמליאל2,790 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס דיני עבודה - חוזה העבודה, שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום, הבראה, מחלה וחופשהדיני עבודה21/5/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא לדיני עבודה, הודעה לעובד על תנאיי עבודתו וחוזה העבודה דיני עבודה21/5/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק שעות עבודה ומנוחה - סקירה מקיפה דיני עבודה21/5/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק שכר מינימום, הבראה ונסיעות - סקירה מקיפה דיני עבודה21/5/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דמי מחלה, חופשה שנתית, חופשה ללא תשלום - סקירה מקיפה דיני עבודה21/5/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הכשרת יועצים עסקייםהעשרה עסקית28/5/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אייל דרורי, רו"ח בוקי ברגמן, רו"ח אוריאל וקסלר, מר אסף שמש980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנית עסקית - זה לא רק אקסל העשרה עסקית28/5/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אייל דרורי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול סיכוני אשראי לקוחות העשרה עסקית28/5/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח בוקי ברגמן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התנהלות נכונה מול הבנק העשרה עסקית28/5/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אוריאל וקסלר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניתוח דוחות מכירות בהיבט השיווקי העשרה עסקית28/5/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אסף שמש 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון - הלכה למעשהמיסים5/6/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי מקרקעיןמקרקעין, מיסים5/6/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד קרן אלון, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חישובי מס השבח במכר דירות מגורים - הלכה למעשה מקרקעין, מיסים5/6/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי השומה והפרוצדורה במיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים5/6/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מערכת המייצגים - דיווחים מקוונים למיסוי מקרקעין - הלכה למעשה מקרקעין, מיסים5/6/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן אלון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התפר שבין פקודת מס הכנסה למיסוי מקרקעין מקרקעין, מיסים5/6/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בדיני עבודה - הגנת השכר, עבודת נשים, הליכי פיטורין ואוכלוסיות מיוחדותדיני עבודה18/6/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר, עו"ד אסף מסדה980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה - הלכה למעשה דיני עבודה18/6/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עבודת נשים ושוויון הזדמנויות בעבודה - הלכה למעשה דיני עבודה18/6/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
העסקת בני נוער, אוכלוסיות מיוחדות וסוגיות פרקטיות בדיני עבודה דיני עבודה18/6/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה - יישום מעשי דיני עבודה18/6/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס במקור - המדריך המלאמיסים25/6/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עמותות וחל"צים - היבטי מע"מ, מס הכנסה ומיסוי מקרקעיןמיסים25/6/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מהצעת מחיר להסכם שכ"ט חתום - הרצאת חובה לרו"ח, יועצי-מס ועו"דהעשרה עסקית25/6/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
גב' טליה שפירא297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הערכת שווי חברותהעשרה עסקית25/6/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח זוהר אברהם297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים17/7/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסיםמיסים17/7/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, רו"ח אלון אהרונוף, עו"ד אורי גולדמן980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי קרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות ותאגידים מיוחדים מיסים17/7/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
איגודי מקרקעין וחברות בית - המדריך המלא מקרקעין, מיסים17/7/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי אמריקאי של ישראלים המשקיעים בארה"ב מיסים, מקרקעין17/7/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
החוק לצמצום השימוש במזומן וחוק איסור הלבנת הון והקשר לדיני המס מיסים, העשרה עסקית17/7/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בדיני עבודה - הסכמים קיבוציים, סכסוכי עבודה, ניהול סיכוני עבודה והגנת הפרטיותדיני עבודה23/7/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר, עו"ד רם גמליאל, עו"ד אסף מסדה980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במשק - סקירה מקיפה דיני עבודה23/7/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הגנת הפרטיות במקום העבודה (מצלמות נסתרות, איכון טלפונים, פוליגרף, האזנה, כניסה למייל ולמחשב של העובד וכו') דיני עבודה23/7/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רבקה מקובר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול סיכוני דיני עבודה ויחסי העבודה בארגון דיני עבודה23/7/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד רם גמליאל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סכסוכי עבודה - הליכי גישור, משא-ומתן והליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה דיני עבודה23/7/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מקיף במיסוי בינלאומימיסים30/7/19
19/11/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן, רו"ח ג'ורדן סטוטלנד, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, 1,890 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי בינלאומימיסים30/7/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל, עו"ד (רו"ח) גיא חן980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא למיסוי בינלאומי - סוגיית התושבות (יחידים ותאגידים) ומקום הפקת ההכנסה מיסים30/7/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אמנות מס - סקירה מקיפה מיסים30/7/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חמי"ז, חנ"ז וחברות זרות שהשליטה וניהול בישראל מיסים30/7/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי של ישראלים המפיקים הכנסות בחו"ל (עבודה אצל מעסיק ישראלי בחו"ל, עבודה כשכיר בחברה זרה, הכנסות בשנת שבתון בחו"ל, הכנסות ממקרקעין בחו"ל ועוד) מיסים, מקרקעין30/7/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ניהול עסקים קטניםהעשרה עסקית27/8/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אייל דרורי, רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל, רו"ח אוריאל וקסלר980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
המתכון לניהול יעיל ואפקטיבי של עסקים קטנים העשרה עסקית27/8/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אייל דרורי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התמודדות עם לחץ ומשברים בעסקים העשרה עסקית27/8/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אייל דרורי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניהול עסקי - מהתיאוריה לפרקטיקה העשרה עסקית27/8/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ועו"ד אלעד רוזנטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התקציב העסקי ככלי להשגת מטרות העסק העשרה עסקית27/8/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אוריאל וקסלר 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הכנת תוכניות עסקיות - הלכה למעשההעשרה עסקית4/9/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אוריאל וקסלר297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עסקאות במקרקעין - סוגיות מתקדמותמקרקעין, מיסים4/9/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד קרן אלון980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין מיסים, מקרקעין4/9/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה ובניה עצמית - הדור הבא של יזמות הנדל"ן בישראל מקרקעין4/9/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
אופציות במקרקעין ועסקאות קומבינציה - מס שבח, מס רכישה ומס הכנסה מיסים, מקרקעין4/9/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי בינוי - היבטי מיסוי מיסים, מקרקעין4/9/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן אלון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מס ערך מוסףמיסים18/9/19
13:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף, רו"ח סלי אילון, עו"ד אורי גולדמן980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא והגדרות בחוק מע"מ - הטלת המס, מקום העסקה, החייב בתשלום המס ומועד החיוב במע"מ מיסים18/9/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מע"מ בשיעור אפס ופטורים ממע"מ - סקירת הוראות החוק והתקנות מיסים18/9/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות - המדריך המלא מיסים18/9/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי הפרוצדורה והשומה במע"מ - תקנות הרישום, הדיווחים, שומה, השגה וערעור מיסים18/9/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח סלי אילון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עבירות מס בחוק מע"מ - דיווחים כוזבים, חשבוניות פיקטיביות וכו' - סקירה מקיפה של ההליכים, הפרקטיקה ודרכי ההתמודדות של הנישום והמייצגים מיסים18/9/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מקיף למייצגים בביטוח לאומיביטוח לאומי24/9/19
29/10/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי, עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 1,890 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי למייצגיםביטוח לאומי24/9/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי, עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא לחוק הביטוח הלאומי - מבנה המוסד, עקרונות החוק, מטרות, הגדרות בסיסיות, סקירת סוגי הקצבאות והחבויות לפי החוק ביטוח לאומי24/9/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי גביה, שומה וניכויים בביטוח לאומי, גמלה חוסמת, בסיס לתשלום, הפרשי שומה, הסדרי תשלומים ועוד ביטוח לאומי24/9/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגי המבוטחים ומעמד המבוטחים בביטוח לאומי ביטוח לאומי24/9/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דמי ביטוח לאומי ופטורים מתשלום דמי ביטוח - סקירה מקיפה לפי סוגי המבוטחים ומעמדם ביטוח לאומי24/9/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) איריס כץ-כליף 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי תאגידיםמיסים23/10/19
13:00-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברות ארנק, חברה משפחתית וחברת בית - סקירה מקיפה מיסים23/10/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה בתאגידים - היבטי מס מיסים23/10/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סעיף 3(ט), סעיף 3(ט1) וסעיף 3(י) לפקודה - יישום מעשי מיסים23/10/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי שותפויות, קיבוצים ואגודות שיתופיות מיסים23/10/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי דיבידנד מרווחי שיערוך, הפחתות הון, רר"ל ומה שבניהם מיסים23/10/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי - גמלאות וסוגיות מיוחדותביטוח לאומי29/10/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד יגאל אלקובי980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת זקנה, שאירים, אבטלה ופש"ר בביטוח לאומי ביטוח לאומי29/10/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת נפגעי תאונות עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ונכות כללית (ביטוח לאומי) - סקירה מקיפה ביטוח לאומי29/10/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת מילואים וגמלת אמהות בביטוח לאומי (דמי לידה, מענק לידה, שמירת היריון) ביטוח לאומי29/10/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי - רילוקיישן, מבוטחים מיוחדים: תושבי-חוץ, תושבי-השטחים, עובדים זרים, משק-בית ועוד ביטוח לאומי29/10/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יגאל אלקובי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכוני חקיקה ופסיקה במיסיםמיסים6/11/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ירון אלי297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עבירות מסמיסים6/11/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עמית בר-טוב, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת עבירות המס וההליכים הפליליים בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין מיסים6/11/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עמית בר-טוב 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קנסות, הליכי כופר, קנסות מנהליים וגילוי מרצון - סקירה מקיפה מיסים6/11/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד עמית בר-טוב 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחדר החקירות של רשות המיסים ועשה ואל תעשה בעת ביקורת של רשויות המס בעסק מיסים6/11/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יניב סיימון 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מה בין חוק איסור הלבנת הון ופקודת מס הכנסה, וחובות מייצגים לפי חוק איסור הלבנת הון - הלכה למעשה מיסים6/11/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי בינלאומימיסים19/11/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ג'ורדן סטוטלנד, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מחירי העברה בעסקה בינלאומית מיסים19/11/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח ג'ורדן סטוטלנד 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ייצוג לקוחות עם הכנסות מחו"ל - מילוי נספח ד', טופס 150 וכו' - הלכה למעשה מיסים19/11/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכוי מס זר וכללי המרה לשקלים - הלכה למעשה מיסים19/11/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חילופי מידע בין רשויות המס והסכם הפטקא מיסים19/11/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס תמ"א 38 ופינוי-בינוימקרקעין26/11/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן, עו"ד טל בן משה, עו"ד שחר פטל980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תמ"א 38 ופינוי בינוי - סקירה מקיפה מקרקעין26/11/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד גיא פרבמן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מיסוי בהליכי תמ"א 38 ופינוי בינוי - הפרקטיקה מקרקעין, מיסים26/11/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי תמ"א 38 ופינוי-בינוי - התנגשות האינטרסים בין הדיירים לבין היזמים והקבלן מקרקעין26/11/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי תמ"א בעיריית תל-אביב - תוכנית הרובעים - ייצוג יזמים ודיירים מקרקעין26/11/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שחר פטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היערכות במיסים לסוף שנת 2019מיסים4/12/19
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עריכת דיונים עם רשויות המסמיסים4/12/19
14:30-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד טל בן משה980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי שומה, דיוני שומות וטיפים מהפרקטיקה - מס הכנסה ומע"מ מיסים4/12/19
14:45-16:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מאחורי הקלעים בעבודתו של פקיד השומה מיסים4/12/19
16:30-18:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ביקורת ניכויים - הליכי שומה, דיוני שומה והתנהלות בפרקטיקה - מס הכנסה וביטוח לאומי מיסים4/12/19
18:15-19:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מקרקעין - הליכי שומה וטיפים מהפרקטיקה מיסים4/12/19
19:45-21:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול ספריםמיסים17/12/19
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן980 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי ועוד מיסים17/12/19
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים - ספרי חשבון, ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר וכו' מיסים17/12/19
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
התוספות של הוראות ניהול פנקסים - סקירה מקיפה מיסים17/12/19
13:00-14:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים - עילות סעדים וסנקציות מיסים17/12/19
14:30-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן 297 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.