AOR

   דף הבית        פרגונים        מנוי להשתלמויות        ערוץ ההשתלמויות        צור קשר

רשימת ההשתלמויות הקרובות


שם ההשתלמות נושא מועד ומיקום שם המרצה עלות פרטים נוספים
קורס תכנון פרישה ופנסיהפנסיה19/1/21
09:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
סקירה מקיפה של התוכניות הפנסיוניות בישראל פנסיה19/1/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – תקנות הניוד ואופטימיזציה של ההוןפנסיה19/1/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מקדם המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאליתפנסיה19/1/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מוצרי חסכון לגיל השלישי (קופת גמל תיקון 190, קופת גמל להשקעה, איחוד קופות ועוד)פנסיה19/1/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר אבי רוזנבאום  340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי היחידמיסים26/1/21
09:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) גיא חן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הכנסה חייבת, מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ושיעורי המסמיסים26/1/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי עובדים שכירים – טובות הנאה, זקיפת שווי, מיסוי רכבים וכו' מיסים26/1/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
זיכויים ממס ונקודות זיכוי – המדריך המלאמיסים26/1/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי יתרות חובה של בעלי שליטה – סעיף 3(ט1) לפקודה – דוגמאות, תרגולים ופרקטיקהמיסים26/1/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס דיני עבודה למייצגיםדיני עבודה16/2/21
09:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
קבלה לעבודה ואיסור הפליה, הודעה לעובד, הסכם העבודה, יחסי עבודה, בית הדין לעבודה, מי נחשב לעובד ומבוא לחקיקת מגןדיני עבודה16/2/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק שכר מינימום וחוק הגנת השכר – סקירה מקיפהדיני עבודה16/2/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק שעות עבודה ומנוחה – סקירה מקיפהדיני עבודה16/2/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חופשה, מחלה, הבראה ונסיעות – סקירה מקיפהדיני עבודה16/2/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד מיכל מסורי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מס ערך מוסףמיסים23/2/21
09:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן, ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד טל בן משה, עו"ד קרן מרציאנו1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
חוק מע"מ – הגדרות חשובות, הטלת המס, מחיר העסקה, מקום העסקה, החייב במע"מ ומועד החיוב במע"ממיסים23/2/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד (רו"ח) גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות פטורות ממע"מ ועסקאות בשיעור אפס – המדריך המלאמיסים23/2/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
ד"ר אריה לייבוביץ, עו"ד 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס תשומות – המדריך המלאמיסים23/2/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל בן משה 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי הפרוצדורה במע"מ – תקנות הרישום, דיווחים, הליכי שומה, הליכי גביה ועונשיןמיסים23/2/21
14:30-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד קרן מרציאנו 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס סוגיות מתקדמות במקרקעיןמקרקעין9/3/21
9:00-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל קדש, מר בארי גורטלר הר-טוב, עו"ד חיים פרטוש, עו"ד שחר פטל1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הפחתת חיובי ארנונה עירוניתמקרקעין9/3/21
9:00-10:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד טל קדש 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי קבלת משכנתא וייעוץ משכנתאות – הפרקטיקהמקרקעין9/3/21
10:45-12:15
בזום (השתלמות דיגיטלית)
מר בארי גורטלר הר-טוב 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דיני התכנון והבניה – סקירה בסיסית וסוגיות חשובות מהפרקטיקהמקרקעין9/3/21
13:00-14:30
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד חיים פרטוש 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הסכמי מכר מקרקעין - הפרקטיקהמקרקעין9/3/21
14:45-16:00
בזום (השתלמות דיגיטלית)
עו"ד שחר פטל 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי רווחי הוןמיסים16/3/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח, עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הוני או פירותי, הטלת מס רווח ההון, הגדרות חשובות בחלק ה' לפקודה, שיעורי מס רווח ההוןמיסים16/3/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) שלמה טבח 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חישובי רווח הון – דוגמאות, תחשיבים ודיווחים נדרשיםמיסים16/3/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מכירת מוניטין, מיסוי מענקים לעובדים, רווח הון בפירוק תאגיד, פריסת מס רווח הון, שחלוף נכסיםמיסים16/3/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
רווחים ראויים לחלוקה, פטורים ממס רווח הון, חישוב רווח הון במכירת רכבים, קיזוז הפסדי הוןמיסים16/3/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הכשרת מייצגים מומחים בפתיחה והקמה של עסקים קטנים ובינונייםמיסים, עסקים20/4/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אלי סהר, עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי, רו"ח יוליה לוי, רו"ח אוריאל וקסלר1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
פתיחה והקמה של עסקים – היבטים משפטייםעסקים20/4/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אלי סהר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פתיחת עסקים ברשויות המס – שיקולי ההתאגדות והפרקטיקה (עוסק פטור/מורשה, יחיד או חברה, חברה משפחתית, חברת בית, חברת ארנק וכו') מיסים, עסקים20/4/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 בקרות פיננסיות לעסק הקטן והבינוני עסקים20/4/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח יוליה לוי 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
תכנון עסקי, תוכנית עסקית ותזרים מזומנים – הפער שבין ניהול החשבונות למוסדות לניהול תזרים המזומנים והתוכנית העסקיתעסקים20/4/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אוריאל וקסלר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי בינלאומי ונאמנויותמיסים27/4/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד ורו"ח גיא חן, ד"ר אריה ליבוביץ עו"ד1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
 תושבות במס הכנסה, מקום הפקת ההכנסה, זיכוי ממס זר ומילוי טפסי 150 ונספח ד' – הלכה למעשהמיסים27/4/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח יהושע חבר 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 חברה נשלטת זרה, חברת משלח יד זרה, ושליטה וניהול מישראל – המדריך המלא מיסים27/4/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח גיא חן 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 אמנות מס – המדריך המלאמיסים27/4/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ד"ר אריה ליבוביץ 340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
 נאמנויות בדיני המס – המדריך המלאמיסים27/4/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ד"ר אריה ליבוביץ340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בדיני עבודה למייצגיםדיני עבודה18/5/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מיכל מסורי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
חוק הגנת השכר וחוק הגברת האכיפה – סקירה ויישוםדיני עבודה18/5/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודהדיני עבודה18/5/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי פיטורין ושימוע בהיבט דיני העבודה – יישום מעשידיני עבודה18/5/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הגנת הפרטיות במקום העבודה (מצלמות נסתרות, איכון טלפונים, מיילים, האזנה, פוליגרף וכו')דיני עבודה18/5/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד מיכל מסורי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי בינלאומי וחוק עידוד השקעות הוןמיסים  25/5/21
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) גיא חן680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עדכונים מהפרקטיקה במיסוי בינלאומימיסים25/5/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק עידוד השקעות הון – המדריך המלאמיסים25/5/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין  25/5/21
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעיןמיסים, מקרקעין25/5/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עסקאות קומבינציה, תמ"א 38, פינוי-בינוי ואופציות במקרקעין – היבטי מיסוימיסים, מקרקעין25/5/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) איתן אסנפי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס ביטוח לאומי למייצגיםביטוח לאומי22/6/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יפית מנגל, עו"ד יהושע בלנגה, עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הליכי שומה וביקורת ניכויים בביטוח לאומיביטוח לאומי22/6/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יפית מנגל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מבוא לחוק הביטוח הלאומי – מבנה המוסד, עקרונות החוק, מטרות, הגדרות בסיסיות, סקירת סוגי הקצבאות והחבויות לפי החוקביטוח לאומי22/6/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד יהושע בלנגה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגי המבוטחים ומעמד המבוטחים בביטוח לאומיביטוח לאומי22/6/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
דמי ביטוח לאומי ופטורים מתשלום דמי ביטוח – סקירה מקיפה לפי סוגי המבוטחים ומעמדםביטוח לאומי22/6/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הפרוצדורות בפקודת מס הכנסה ובחוק מס ערך מוסףמיסים29/6/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן, מר אלי אסדו - יועץ מס, עו"ד קובי כהן, עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הליכי שומה, השגה וערעור בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"ממיסים29/6/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מערכת שע"מ – חידושים ועדכוניםמיסים29/6/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אלי אסדו - יועץ מס340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי וגביה במצבים של קשיי תזרים מזומנים והליכי חדלות פירעוןמיסים29/6/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הצהרות הון – המדריך המלאמיסים29/6/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי תאגידיםמיסים20/7/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד (רו"ח) גיא חן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
יחיד או חברה, מיסוי חברות, חברות אחזקות, דיבידנד כפוי, דיבידנד מרווחי שערוך ועודמיסים20/7/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חברה משפחתית, חברת בית וחברת ארנק – המדריך המלאמיסים20/7/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שותפויות, קרן להשקעות במקרקעין, קיבוצים ועוד – היבטי מיסוימיסים20/7/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סלי אילון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
שינויי מבנה בפקודת מס הכנסה – המדריך המלאמיסים20/7/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין27/7/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד שי ארז1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
חוק מיסוי מקרקעין – חישוב מס השבח (הגדרות חשובות, זכות במקרקעין, יום ושווי רכישה/מכירה, שיעורי המס, הניכויים המותרים, פחת וכו') מיסים, מקרקעין27/7/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מכירת דירות מגורים – סקירת הפטורים בחוק מיסוי מקרקעין וחישובי המסמיסים, מקרקעין27/7/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מס רכישה – סקירה מקיפהמיסים, מקרקעין27/7/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הליכי הפרוצדורה בחוק מיסוי מקרקעין – הצהרות, דיווחים, שומה, השגה, ערר וערעורמיסים, מקרקעין27/7/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוצאות מוכרותמיסים24/8/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום, עו"ד (רו"ח) גיא בר-און, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (רו"ח) תהילה ששון1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
ניכוי הוצאות – מבוא, אסמכתאות נדרשות, הוצאות פירותיות והוניות, טרום עסקיות, הוצ' מעורבות וכו'מיסים24/8/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גלעד מירום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – הוצ' משפטיות, הוצ' לעובדים, הפרשות חשבונאיות, הוצ' פרסום, הוצ' רעיוניות, הוצאות מימון מיסים24/8/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – חובות אבודים, תיקונים או השבחה, ניכוי הוצאות מסוימות וכו'מיסים24/8/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי הוצאות – הוצ' השתלמות, תשלומי שוחד, הוצ' פחת, הוצ' רכב, הוצאות עודפות, ניכויים אישיים ועודמיסים24/8/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) תהילה ששון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם בביטוח לאומי - גמלאות וסוגיות מיוחדות ביטוח לאומי14/9/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני, עו"ד אסף מסדה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
גמלת זקנה, שאירים, אבטלה ופש"ר בביטוח לאומיביטוח לאומי14/9/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת נפגעי תאונות עבודה, תאונות אישיות, סיעוד ונכות כללית (ביטוח לאומי) – סקירה מקיפה ביטוח לאומי14/9/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) חיה אביסרור-שמעוני340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
גמלת מילואים וגמלת אמהות בביטוח לאומי (דמי לידה, מענק לידה, שמירת היריון)ביטוח לאומי14/9/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיות מיוחדות בביטוח לאומי – תושבות לצרכי הביטוח הלאומי – רילוקיישן וחזרה לישראלביטוח לאומי14/9/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי אמריקאימיסים30/9/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי, רו"ח אלון אהרונוף1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
המדריך להשקעות בארה"ב – היבטי מיסוי החלים על ישראלים המשקיעים בארה"במיסים30/9/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הקמה ומיסוי של תאגידים בארה"ב – סקירה מקיפהמיסים30/9/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת הדין המס האמריקאי החל על יחידים (אזרחי ארה"ב ושאינם אזרחים) מיסים30/9/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אילן בן אלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קריאת דוח מס אמריקאי – המדריך לרו"ח ישראלימיסים30/9/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
רו"ח אלון אהרונוף340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס עבירות מסמיסים19/10/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן זרקו זמיר, עו"ד ורו"ח סלי אילון, עו"ד (רו"ח) יניב סיימון, עו"ד אורי גולדמן1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
אחריות פלילית של מייצגים בעבירות מס וחקירות מייצגיםמיסים19/10/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קרן זרקו זמיר340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סקירת עבירות המס בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעיןמיסים19/10/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סלי אילון340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חיפוש וחקירה בעסק ע"י רשויות המס – עשה ואל תעשהמיסים19/10/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) סיימון יניב340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק איסור הלבנת הון – המדריך המלאמיסים19/10/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אורי גולדמן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: דיני עבודה - התנהלות מול משרד הכלכלה - עיצומים והיתריםדיני עבודה26/10/21
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד אסף מסדה680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
עיצומים כספיים בדיני עבודה – סקירה מקיפה ודרכיי ההתגוננותדיני עבודה26/10/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קבלת היתרים מראש ממשרד העבודה – פיטורי נשים בהיריון, העסקה בשעות נוספות, העסקת בני נוער וכו' – הלכה למעשהדיני עבודה26/10/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד אסף מסדה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
כנס: מיסוי מקרקעיןמיסים, מקרקעין  26/10/21
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
 עו"ד טל בן משה, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי מכירת דירות מגורים – המדריך השלםמיסים, מקרקעין26/10/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הממשקים שבין חוק מיסוי מקרקעין לפקודת מס הכנסהמיסים, מקרקעין26/10/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד טל בן משה340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מתקדם במיסוי היחידמיסים16/11/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד שי ארז, עו"ד (רו"ח) גיא חן, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה – הלכה למעשהמיסים16/11/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
מיסוי השכרת נכסי מקרקעין – בארץ ובחו"ל – סקירה מקיפהמיסים16/11/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד שי ארז340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
סוגיית התושבות והטבות לעולים חדשים ותושבים חוזריםמיסים16/11/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא חן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פריסת הכנסות, מיסוי התא המשפחתי, מיסוי לאחר פטירה וסוגיות מתקדמות מהפרקטיקה במיסוי היחידמיסים16/11/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס מיסוי פרישהמיסים, פנסיה23/11/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אבי רוזנבאום1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
מיסוי מענקי פרישה מעבודה – בחירת המסלול האופטימאלימיסים, פנסיה23/11/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קיבוע זכויות ומילוי טופס 161ד – הלכה למעשהמיסים, פנסיה23/11/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
היוון מענקים, פריסת מענקים, פרישה מדומה, קצבה מוכרת ועודמיסים, פנסיה23/11/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
משיכות מקופות גמל, ביטוחי מנהלים ופנסיה – כללי המיסוי והפרקטיקהמיסים, פנסיה23/11/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
מר אבי רוזנבאום340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס קיזוזי הפסדים וניכוי מס במקורמיסים21/12/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח יהושע חבר, עו"ד משה גבע1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
קיזוזי הפסדים – המדריך המלאמיסים21/12/21
9:00-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) יהושע חבר680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
ניכוי מס במקור – המדריך המלאמיסים21/12/21
13:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד משה גבע680 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
קורס הוראות ניהול פנקסים וחוק צמצום השימוש במזומןמיסים28/12/21
9:00-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד ורו"ח מיכאל אזולאי, עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל, עו"ד קובי כהן, עו"ד ורו"ח גיא בר און1,350 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן..
הוראות ניהול פנקסים – מבוא, הגדרות, הקלה בניהול ספרים, מסמכי תיעוד, ספירות מלאי, ספרי חשבון ועודמיסים28/12/21
9:00-10:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) מיכאל אזולאי340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
הוראות ניהול פנקסים – ניהול רישום, סריקת מסמכים, ניהול פנקסים של מלכ"ר, סקירת התוספות ועודמיסים28/12/21
10:45-12:15
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) אלעד רוזנטל340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
פסילת ספרים – עילות, סעדים וסנקציותמיסים28/12/21
13:00-14:30
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד קובי כהן340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.
חוק צמצום השימוש במזומן – הלכה למעשהמיסים28/12/21
14:45-16:00
לאונרדו דה וינצ'י 13, תל-אביב
עו"ד (רו"ח) גיא בר-און340 ₪ + מע"מלפרטים נוספים - לחץ כאן.